Wednesday, January 27, 2010

මහා පිරමිඩය සූදානම්ය

සරසපු වේදිකාවේ ඔබේ සුරත ඇති
වහ කෝප්පය මට
උත්සවාකාරයෙන් දිය හැකිය

මගේ අතින් ඔබට ද
වහ කෝප්පය ඒ අයුරින්ම
උත්සවාකාරයෙන් ලබා ගත හැකිය

කිසිවෙකුත් වස බොනු යැයි නොපවසනු ඇති
විධානය නොදෙනු ඇති
කැමැත්තෙන් බොනු මිසක
මිනිසුන් හෘදය සංවේදි වී ඇති බැවිනි

මිනිසුන්ම විෂ පානය යෙහෙකැයි
තීරණය කර ඇති වැඩි කැමැත්තෙන්
ඉතිං
අපිට හළහල විෂ ප්‍රමෝදයෙන් යුතුව
පානය කළ හැකිය...

තව මදක් ඉදිරියෙන් අඩි තුනක් ගැඹුරට
ජීවිතය වෙනුවෙන්
ස්මාරකයක් ඉදි නොවන
බිම් කඩක් ඇත

එමත විශ්වයේ ප්‍රමුදිත වදන් ලියා තබා ඇත
මියෙන ආත්මයට සුව පත් කරන්නට
කිසිවෙකුත් හාරා එලියට නොගනු ඇත
හළාහල විෂ ගැල්වුන මමියකැයි කියනු ඇත

පරමාදිපත්‍යයේ නාමයෙන් කිසිවෙකුත්
මේ විෂ ගොඩගනු නොමැත කිසි‍දින
දැනුත් පාරාවෝ රජ පවුල
වැළලී සිටියි පොළව යට

එනමුත් ලොවම මවිත වන
මහා පිරමිඩය මතුපිට ඇත
මිනිසුන් ඒ සොහොන බලන්නට
දැනුදු යති එති එරටට

අපි රජවරුන් නොවුනද
රජ සැප විදිමින් යහතින්
භූගත වන්නට තීරණය කර ඇත
පාරාවොන්ට දන් දී සියල්ල
ඉතිං ඉහලට ඔසොවා ජය පැන් ලෙස
බීපල්ලා වහ!

මහා පිරමිඩය සූදානම්ය
තොප සියල්ලන් මත
නැගී ගොඩ නැගෙන්නට!

ඊ ඒ ඩෝසන් ප්‍රීති
270110

13 කුළිය:

Anonymous said...

Sweet website, I hadn't noticed poerty-dawson.blogspot.com before during my searches!
Keep up the excellent work!

Anonymous said...

What touching words :)

[url=http://www.graj24.pl/darmowe-gry_dla_dziewczyn.html]gry dla dziewczyn[/url]
| [url=http://www.graj24.pl/darmowe-gry_logiczne.html]gry logiczne[/url]

Anonymous said...

Hi there,

I have a inquiry for the webmaster/admin here at poerty-dawson.blogspot.com.

Can I use part of the information from this post above if I provide a backlink back to your site?

Thanks,
Harry

Anonymous said...

I've ever liked things like sand clocks, lava lamps, and the like to type of virtuous dish out all at once staring at it as a formality of catharsis. In a course, it helps me with meditation, to reduce stress and strain and well-grounded assume in the air nothing. That's why since I was a kid, a substitute alternatively of dolls and cars I've always at ease more of such pieces like sand clocks, lava lamps, dulcet boxes etc. So I was most delighted when I start the[url=http://www.dealtoworld.com/goods-1260-2-Laser++LED+Light+Show+Laser+Top+Gyroscope+with+Music+Effects.html] 2-Laser + LED Inconsiderable Presentation Laser Ace Gyroscope with Music Effects[/url] from DealtoWorld.com protection the Toys section. It's like a melodic caddy, a spinning better, and a berate reveal all rolled into one. Which is capacious entertainment! The gyroscope transfer outing for in the air a minute. The laser light show with accompanying music makes this gyroscope a measure unequalled tiny that my friends get also been most amused with.

My dogs are also pretty intrusive nearly the laser gyroscope I got from DealtoWorld.com. They evermore follow the gyroscope as it spins, although at first place they kept barking at the laser light accompany, and also because it produces music. But after they got employed it, they've stopped barking but simply maintain following the gyroscope whenever I start spinning it. Kids are also bonny amused nearby it. On occasion it's meet to maintain entertaining toys on all sides the lineage so that you can desert the diminutive on while the kids are being amused or playing with it while you go prepare scoff or get changed. The gyroscope is a particular such fool with with this purpose.

The gyroscope I bought from DealtoWorld.com has a dragon as a pattern on it, and produces a light indicate with red, dispirited, and green colours. Steal a look at the pictures I've uploaded of the gyroscope with laser joyful show. The music produced from the gyroscope is not that great but facts adequacy to treat any chic roomer to the house. The gyroscope is red and jet-black, making it look extraordinarily imperturbable, and slightly masculine with that dragon imprint.

The music light plain gyroscope runs on 6 LR44 batteries, which are replaceable anyway. I've also acclimatized this gyroscope to eye-opener my girlfriend during our anniversary celebration. I did the cheesy terror of decorating the hotel cell with roses and when I led her in, I started up the gyroscope as rise so that the laser brighten expose produces a ideal effect. I also had some battery operated candles so all the understanding effects created a slightly mawkish atmosphere. She loved it, past the style, to my relief. I also bought the candles from DealtoWorld.com. These days it seems to be my non-performance shopping put for all gifts and ideas for fancied occasions.

Since Christmas is coming, this laser light make clear gyroscope can dialect mayhap be a great Christmas favour in behalf of the toddler or neutral the pet! Alternatively, the gyroscope can really be a gracious reckoning to the traditional Christmas decorations. I can presume placing it just about the Christmas tree and perhaps spinning it when guests arrive in the house. Looks like [url=http://www.dealtoworld.com]DealtoWorld.com[/url] is getting my function yet again!

Anonymous said...

[b][url=http://www.bestlouisvuittonbags.co.uk/]www.bestlouisvuittonbags.co.uk[/url][/b] Nonetheless they're generally manufactured of only some types components. Realizing the components the body you should opt for can help to select a . Info - primarily paid out advertisements about nutritional supplements, conditioning devices as well as other gimmicks ought to be ta .

[b][url=http://www.uggsbootsoutletmall.co.uk/]ugg boots outlet[/url][/b] It could nonetheless be renewed with somewhat very little effort. You will discover plans obtainable that could eliminate your details proficiently, but typically they come at a cost. Supply your laptop computer for being recyclable and they are going to dispose of your points in your case.

[b][url=http://www.uggsbootsoutletmarket.com/]uggs boots[/url][/b] Get a canvas or linen tote bag for summer season, in addition to a strong (ideally heirloom) leather bag for school. If you get fake nails guarantee that they may be not as well very long and appear real. Straighten your hair, but make certain that it appears all-natural. The redevelopment of the retail parts has given the customer using a good deal far more services and decision when acquiring merchandise and solutions. Even so, the showcase of any airport is in its obligation free of charge provision - deemed with the getaway maker and enterprise traveller alike being an essential element of their worldwide travel. Located in the heart in the airport, duty free of charge amenities characterize wonderful price for dollars as their item lines are exempt from custom made taxes and obligations.

[b][url=http://www.uggsonsalewebsite.co.uk/]uggs[/url][/b] They have no batteries, nothing at all to charge nevertheless they perform in many outstanding way. They may be h2o proof up toward depth of one hundred meters as well as contain a mechanical alarm, day and perhaps they present mild during the night. They may be one of many greatest swap watches with zero question essentially the most demanded ones.

[b][url=http://www.louisvuittonhandbagsu.com/]Louis Vuitton purses[/url][/b] Luxpurse caters into the exclusive prerequisite for branded purses and bags from Louis Vuitton manufacturer. The business caters on the certain requirement for low cost but high-quality replica Louis Vuitton bags. at a portion in the price tag from the ones that are sold by Louis Vuitton.

Anonymous said...

[b][url=http://www.hotsalelouisvuittonstore.co.uk/]louis vuitton outlet[/url][/b] For anyone who is a resourceful human being having a good eye for layout, then a vocation in artwork and layout may be a good option available for you! Art and structure professions let you make a dwelling through the use of your creative imagination to the fullest. No matter whether your interest lies in interior layout, style, or net style -or even when you'd choose to run your very own artwork gallery at some point -the initially stage to turning out to be a prosperous artist or designer is to get an education and learning that could aid emphasis your inventive competencies. It won't issue in case you are in Utah or Florida, it is easier than it's possible you'll believe to uncover on-line graphic design schools or maybe to get regionally accredited on-line website layout levels..

[b][url=http://www.uggbootsoutletukstore.co.uk/]www.uggbootsoutletukstore.co.uk[/url][/b] Almost nothing would seem to work and it blows. I believe my upcoming step will likely be acupuncture. I have never ever tried it and I have seen grand items. The entire lifestyle all around Louis Vuitton is among position and symbolism. Individuals who dress in Louis Vuitton bags and footwear, along with belts and other equipment want men and women to require observe. Commonly, the abundant and renowned have already got sufficient interest; they truly don't will need much more.

[b][url=http://www.louisvuittonsalesstoreus.com/]louis vuitton on sale[/url][/b] It's simple to discover lessen an unpleasant predicament among also and colors, and also your friends and family can have something most of these is definitely the fact that fairly neutral hunting. Certainly this does provide a lot of subjectivity into likely for being the equation. Usually an adding to that approach may be the explanation that to make sure they may be aware concerning this and do not want irritating contrasts..

[b][url=http://www.hotsalelouisvuittonstore.co.uk/]louis vuitton handbags[/url][/b] Now you will need to concentrate on washing the leather-based section of one's bags, this tends to also be incredibly dangerous dependent about the form of leather-based made use of to make your handbag. Many strategies can be achieved to scrub the leather, by way of example by using damp fabric; rub the moist fabric with very good moisturizing soap then rub it to your leather with out making it soaked. To scrub the excess soap out of your leather-based purse tend not to use water you can do this through the use of a damp wipe and then polish it well with the enable of a dry towel.

[b][url=http://www.uggbootsoutletukstore.co.uk/]uggs boots[/url][/b] By having an versatile neck wrist strap, this bag may be continuing the shoulder joint. The handbag is priced at Dollar995.00. Almost everything you should consider to recollect lv sito ufficiale is frequently to get astute house. The posh merchandise current market is favorable long-term as people today will continually be wanting to order status relevant products and solutions. However, the organization could likely see some business enterprise cycle associated troubles when customer discretionary paying out drops. That said, it may be also anticipated that the better stop of consumers may well not be as adversely affected by swings while in the organization cycle foremost the effect on Mentor to get negligible..

Anonymous said...

Click here to learn more about how to burn PowerPoint to DVDCD The Green Mile's three execution scenes are not for the faint of heart[url=http://www.robertgriffiniiijersey.net]Robert Griffin III Jersey[/url]
especially the botched job involving Eduard Delacroix (Michael Jeter)[url=http://www.AndrewLuckJerseynike.com]www.AndrewLuckJerseynike.com[/url]
who literally fries in the chair after sadistic Percy Wetmore (Doug Hutchison) refuses to follow proper procedure CNN Digital Network10 Warm markets are an excellent place to begin to recruit new members because if you could offer a way for friends or family members to eliminate their grocery bill from their budget[url=http://www.AntonioBrownJersey.net]www.AntonioBrownJersey.net[/url]
why not share this with those you care the most for And if developing a business online and presenting your opportunity to people who have expressed an interest in starting a home based business[url=http://www.AdrianPetersonJersey.net]Adrian Peterson Womens Jersey[/url]
we have the systems in place for your MPB Today partners to be able to do thatThe pop up blind takes up less space than the hub[url=http://www.cheapjerseyslimited.com]www.cheapjerseyslimited.com[/url]
but that also means you have less room to move around inside
ï»?If Williams is Reggie White incarnate[url=http://www.AntonioBrownJersey.net]Antonio Brown Authentic Jersey[/url]
the Texans will look like geniuses[url=http://www.AndreJohnsonJerseys.net]Andre Johnson Jersey[/url]
even if Bush lives up to his pre-draft hype Wanta lead the way to do what is right Before the retirement of the “Big 3�(Larry Bird[url=http://www.OwenDanielsJersey.com]Owen Daniels Jersey[/url]
Robert Parish and Kevin McHale)[url=http://www.AntonioBrownJersey.net]Antonio Brown Authentic Jersey[/url]
and thanks to some creative maneuvering by Auerbach[url=http://www.officialnikecoltsjerseyshop.com]Andrew Luck Jersey[/url]
the Celtics had drafted second overall pick Len Bias but the team fell into decline as the college star died the day after he was drafted Another thing you will learn is that the success of your natural and organic garden depends on the elements you find in the ground A screen name is used by Internet users in online chat rooms[url=http://www.robertgriffiniiijersey.net]Robert Griffin III Jersey[/url]
forum discussions[url=http://www.PatrickWillisJersey.net]www.PatrickWillisJersey.net[/url]
and for the purpose of networking If you are like of those of us left then life just flows by without you noticing Big Ben Rothlisberger led the Steelers to the Super Bowl but his statistics and efficiency don't rank anywhere near the top

Anonymous said...

Alex Smith Jersey emurbursofs
Roddy White Jersey TynckeyncBype
49ers Super Bowl Jersey Proonseorek

Anonymous said...

top [url=http://www.c-online-casino.co.uk/]free casino bonus[/url] coincide the latest [url=http://www.realcazinoz.com/]free casino games[/url] unshackled no store bonus at the best [url=http://www.baywatchcasino.com/]casino perk
[/url].

Anonymous said...

|
|
Printing beetle has serveF its clients earlier mentioneF anF past with high quality anF cheap sticker printing service[url=http://www.germanylovelv.com/]louis vuitton knolckoffs[/url]
Our Firm priFes alone in Felivering consumers throughout the globe with all the most aFForFable, low cost, FepenFable & cheap sticker printing experience than anywhere online. Our FeFicateF staFF is available 24 / 7 For all our low-priceF sticker printing orFers http://www.germanylovelv.com/
give ultimate satisFaction in all sticker relateF services at very low-priceF rate[url=http://www.germanylovelv.com/]louis vuitton knolckoffs[/url]

Anonymous said...

[url=http://cyclosporine.webs.com]purchase Ciclosporin
[/url] equoral ciclosporina
ciclosporina oftalmologica
order Ciclosporine online

Anonymous said...

http://biaxin-buy.webs.com/ buy clarithromycin online uk
http://sustiva-efavirenz.webs.com/ buy Generic Sustiva 600 mg
http://asacol-mesalamine.webs.com/ buy pentasa
http://www.freewebs.com/pentasa-mesalamine/ buy Apriso

Anonymous said...

Thanks for the marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you are a great author.
I will always bookmark your blog and may come back in the foreseeable future.
I want to encourage you continue your great posts, have a nice morning!


Feel free to visit my webpage ... longchamp borsa